Vítám Vás na stránkách www.vestba.wz.cz, velmi mě těší, že jste uvedené stránky navštívili.  Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

       Jan Bajura

 http://vestba.wz.cz

 

 

 

   

  

                                  VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

 

Pravidla velké hry života

 

Za obzorem vnímání

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Věštba lat.Oraculum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Čím je vykonáván osud

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

        Menu

 

 

 

Duchovní zákony ovlivňují náš život podstatnou měrou a udržují člověka s vesmírem v harmonii. Když není něco v rovnováze, začnou se spouštět donucovací mechanismy, které  tuto rovnováhu opět nastolí. Spiritualismus je protikladem materialismu, nelze se proto divit, že materialista víru zavrhuje. Duchovní věci nejsou hmatatelné, proto věda s nimi nepočítá, a z toho následuje, že mnoho věcí jí zůstávají nevysvětlitelné. Aby člověk mohl být spokojen, musí pro to mnoho učinit. Především musí zničit vše, co v něm tvoří překážky. Naše pravé je duchovní, jsme ve své podstatě duchovními bytostmi, které na sebe vzaly fyzickou podobu. Nejsme lidské bytosti s příležitostnými duchovními prožitky, ale je to opačně: jsme duchovní bytosti s příležitostnými lidskými zkušenostmi.

Kdo je znalý zákonů psychologie, snadno pochopí, proč se potlačovaný duchovní princip projevuje především negativní formou. Životními zvraty často právě prochází lidé, kteří jsou duchovně neznalí. Jestliže určitý princip přijmeme, přestane se projevovat negativně, protože vítaný host  se k nám nepotřebuje dobývat násilím. Často je to nemoc, která člověka inspiruje k tomu, aby se konečně pokusil porozumět svým duchovním potřebám, které v něm jsou zakódované, ale za normálních okolností (když se má člověk dobře) nefungují.

Obvykle si neuvědomujeme, jak stresující  pro nás nepřítomnost je duchovní světa. Tento stres však skutečně existuje a podílí se na vzniku a rozvoji nemocí, které nás postihují. Nemoc, zvláště pak závažná, může náš duchovní stres ještě zvýšit. Bohužel někdy musí přijít neštěstí, abychom si to uvědomili. Dojde-li ke katastrofě, cítíme potřebu klást na místo nehody květiny; modlíme se za zemřelé a za truchlící pozůstalé; účastníme se zádušních mší. Na chvíli si uvědomíme duchovní rozměr své existence a povznese nás to. Z našeho života bohužel vymizel spirituální prvek a nahradila jej pýcha k našim vlastním schopnostem.

Dítě přichází na svět s přirozeným smyslem pro zázračnost všeho, co kolem sebe v přírodě vidí; spiritualita je nám tedy vrozena. Materiální svět, do nějž vstupujeme, však duchovní rozměr naší přirozenosti rychle zničí. Je-li náš obzor omezen pouze na hmotu, je pro nás velice obtížné pocítit pokoj, jenž přesahuje veškeré poznání.

 

Existenci a působení vesmírných sil lze též přiblížit tímto příkladem: Každý se narodí v takovém prostředí, které odpovídá jeho budoucímu osudu. Hlavní příčina těžkostí v životě mnoha lidí je nedostatek informací. Smolaři mají málo znalostí o mechanismech zákonů úspěchu, zatímco poznání  jiných propůjčuje náskok k úspěchu a štěstí. Neviditelné zákony protikladů nás učí lépe vnímat okolní svět. Život není boj, jak si lidé myslí, ale hra, kterou  nelze bez znalosti duchovních zákonů hrát úspěšně.

   Zákon duchovnosti                                                                                          

Tento zákon by se měl spíše nazývat "zákon stvoření". Jde totiž o to, že všechny součásti světa mají původ v energetických vzorech, nazývaných starou řečí "duch", jsou jimi proniknuty a organizovány. Nástrojem každé lidské bytosti je jeho podvědomí, které je hlavním kanálem ve spojení s vesmírnými energiemi, neboť je nositelem všech informací lidské duše. Podvědomí je schopno v určitém okamžiku vnímat všechny vibrace energetických změn myšlenek, slov i činů, zatímco naše smysly jsou schopny přijmout v takovém okamžiku jen jednu informaci. Nejhlubší vrstvy podvědomí skrývají nekonečné množství informací nových myšlenek a idejí. Je to pokladnice našeho nitra, které využívají všichni umělci - hudební skladatelé, básníci, spisovatelé, zpěváci, malíři atd.

V duchovním vývoji člověka se dotýká svobodné volby skrytého smyslu vlastní existence. Platí zde pravidlo : odhal, co tě činí jedinečným, nezaměnitelným, zkoumej, jak lze svůj jedinečný talent využít pro blaho ostatních. Hledat sám sebe, najít se a učinit z vlastní jedinečnosti dar světu, to je seberealizace, zažehnutí boží jiskry a šíření světla života.

   Zákon analogie                                                                                                 

"Jednou nahoře, jednou dole". Čím měně je vyvinuté vědomí a vnímací schopnosti, tím více pro něj musí být smysl nějaké činnosti, předmětu nebo události předložen určitou zkušeností.  Jestli člověk měl v nějaké oblasti života jen samé neúspěchy, bude nejspíš přesvědčen, že je neschopný. To se dá změnit soustředěním své pozornosti při každé příležitosti na svůj úspěch a dbát o to, aby se v něm zesílil pocit úspěšnosti. Tato vynikající pomoc umožní přece jen splnit úkoly, které se člověku dříve nedařily.     

   Zákon  vibrace                                                                                                 

Čím je něco ve světě jevů hmotnější, tím jsou jeho vibrace pomalejší.  Náš organismus byl obdarován pěti hlavními smysly, ale lze ještě rozvinout i šestý smysl, který pracuje na jemnohmotné úrovni. Všechno na světě kmitá - tedy i člověk ze sebe vyzařuje neviditelné vibrace, jež vychází z jeho bioenergetického pole (z jeho životní energie). Po duchovní stránce to můžeme nazvat aurou, běžně tomu říkáme energie.Čím vyšší energie, tím zdravější člověk, v opačném případě náchylnost k nemocem, slaboduchost, nízká vitalita atd. Energie vibruje, vysíláme ji ze sebe ven, ale také přijímáme tyto signály i od jiných lidí.

Když je protikladná energie jiného člověka  pro nás škodlivá poznáme to tím, že druhá osoba je na první pohled nesympatická nebo naopak. Dodnes se  klade důraz na efekt prvního dojmu - ať je to  u přijímání do zaměstnání, výběr funkcí, v partnerských vztazích atd. Výzkumy potvrzují zkušenost, že je velmi obtížné změnit negativně kolorovaný první dojem na pozitivní odhad osobnosti druhého. Je-li první dojem naopak pozitivní, získává partner v našich očích vyšší kredit a jsme spíše ochotni tolerovat v navazující komunikaci určité projevy nevstřícnosti.

Energie se buď odpuzují nebo se přitahují  a když naše energie je totožná s druhou, obě dosahují jednoty, přestanou kmitat a my to pociťujeme vzájemnou náklonností a láskou ( viz. partner, děti přátelé atd.). Energie tak přechází z jednoho stavu do druhého, a to je příčinou možnosti se setkávat a vytvářet nové a vzájemné vztahy nebo je nevytvářet. Schopnost přijímat tyto neviditelné vibrace nám dávají  vnímavost a citlivost mít soucit s druhými lidmi, být milý, laskavý, velkorysý atd. Pokud máme tuto schopnost sníženou, tak se to projevuje chladností, bezcitností, egoistickou vypočítavostí, sobectvím atd.

Schopnost dostatečně vnímat a přijímat tyto rezonance nemáme všichni stejné. Někteří mají tuto schopnost silně omezenou a to se projevuje necitlivostí k sobě i ostatním, chováním se jako "slon v porcelánu", sklonem ke konzervatizmu. Pud sebezáchovy může  být vlivem nedostatečného vnímání života, přátelských a nepřátelských podnětů téměř umrtvený. Kdo nemá schopnost vnímat jemnohmotné životní síly,  nemůže s nimi ani zacházet. Tito lidé jsou ochotni se změnit jedině tehdy, když je stihne nějaká pohroma, se kterou se nedovedou vyrovnat s obvyklou otrlostí.

Částečná schopnost vnímat vibrace: Tento člověk sice vnímá city, ale k jeho omezujícím smyslům jsou nutné silné vnější popudy. Tělo nemůže snadno vyjadřovat city, a proto je trápí trvalý přetlak pocitů, hledají nějaký ventil, kterým by vše mohli  vypustit ven. Výsledkem je vyhledávání bojovných hádek všeho druhu. Mnoho těchto lidí má egoistické cíle a v podstatě jim jsou ostatní lhostejní, rádi provokují až do krajnosti, vyhledávají situace a vyvolávají nejprudší city, protože stále potřebují silné tělesné vzrušení. Do této skupiny lze zařadit hysteriky.

Stav vyšší citlivosti a zranitelnosti vzniká z vyvinutějších schopností vnímat spojení ducha s živým tělem. Člověk bývá velice citlivý (spíše přecitlivělý), nesnáší vnitřní ani vnější nesoulady jakéhokoliv druhu, protože jsou pro něj příliš bolestné. Necítí jenom své duševní rány, ale cítí i rány ostatních.

   Zákon protikladů                                                                                             

Magnet má dva póly, světlo je provázené stínem, mužské ženským, dobré zlým, prázdné plným, úspěch neúspěchem. Když pochopíme a přijmeme pravidla štěstí, harmonie a duchovnosti, budeme se snažit o doplnění své bytosti vztahy s ostatními. Přírodní zákony magnetismu jsou příčinou toho, že pokud dva lidé sledují stejný předmět zájmu, vzájemně se odpuzují jako dva souhlasné póly,  pouze opačné póly se přitahují.

Například po prvním opojení láskou vidí mnozí  ve svém protějšku "strašnou" bytost, která má hrozné charakterové vlastnosti. Z toho pak plyne závěr, že potkali toho nepravého. Ten druhý ale obvykle bývá stejného názoru. Obě nevědomé bytosti pracovaly správně a našly patřičné doplnění. Jen stykem s ní lze stín osvětlit, záporné vykoupit láskou a přeměnit v kladné.

Díky protikladům lze lépe vnímat okolní svět. Beze stínu nelze rozeznat obrysy. Bez poznání špatného nelze poznat, co je dobré. A není tomu tak jenom v mezilidských vztazích. Domnělé protiklady se vždy přitahují, protože tíhnou k jednotě, dokonalosti a doplnění. Kdo chce jen soulad, bude stále vyvolávat spory. Kdo touží jen po úspěchu, přitahuje magicky neúspěch.   

   Zákon rytmu                                                                                                    

Všechno na světě vibruje různým kmitočtem a má svůj rytmus. V hudbě, dechu, bušení srdce, ročních obdobích, mořský příliv a odliv, bdění a spánek a v mnohém jiném Malý rytmus je to, co všechno denně prožíváme. Velký rytmus je např. roční období, den a noc, úplněk a nov. Lidské tělo reaguje na všechny rytmy velmi silně. Měsíční fáze vyvolávají jemnohmotné energie = pocity, roztržitost, různé nálady, úzkost atd. Roční doby pomáhají stále znovu se přizpůsobovat životním cyklům zrození, růstu, zrání a smrti. Astrologie a numerologie na základě pohybů a vztahů různých planet určuje, ve které době budou určité vlivy působit na člověka dobrým či negativním vlivem a jak to může ovlivnit jeho život atd.

Začneme-li pozorně vnímat základní aspekty života, postřehneme, že životní změny lze často vnímat jako změny pravidelné. Jako by se všechny události vracely po určité době ke svému počátku. Při uvedené pravidelnosti můžeme v biorytmech najít jistou zákonitost, která vymezuje, co v naší budoucnosti nezbytně nastane. Tam, kde biorytmy zcela chybí, tam již musí chybět i  jakýkoliv život.

Vážení čtenáři, pokud Vám v budoucnu nepůjdou otevřít stránky na kterých jste, zadejte do vyhledavače níže uvedenou adresu, odkud se dostanete na všech dalších 40 stránek:

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

 

 

 

Klíčová slova na  stránce  http://vestba.wz.cz ; Jan Bajura,  Věštění, Věštění  osudu a karma, Věštění budoucnosti, Věštba budoucnosti - zákony úspěchu, Věštba - jsme účastníky kosmické hry, Věštění budoucnosti - duše, mysl a tělo, Věštění osudu - duše a stres,  Věštecké služby -duše a temnota,  Předpovídání budoucnosti - zákony života, Věštění  -osud lze poznat a předpovídat,  Budoucnost,  Osud, Osudovost, Zkoušky osudu, Numerologické věštění, Numerologie a věštění budoucnosti, Věštění pomocí numerologie,  Fenomén proroctví, Horoskop, Horoskop na daný rok,  Numerologický rozbor vztahů, Věštění z obličeje, Věštba z tváře, Čtení z tváře, Vykládání  z  tváře, Fyziognomie, Věštění z ruky, Čtení z ruky, Chiromantie,  Věštění podle otázek, Životní cesta, Tajemství osudové cesty, Příznivost životní cesty, Láska a partnerské vztahy, Partnerské vztahy, Hledání  životní cesty, Negativní zážitky,  Citové zátěže,  Ezoterika, Ezoterika a věštecké zajímavosti, Zajímavosti o věštbách, Věštecké zajímavosti, Duchovno, Duše a přenos myšlenek, Duše a zdraví, Zákony velké hry života, Velká  hra  života,  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu, Zákon karmy, Zákon příčiny a následku, Karma a osud, Karmické příklady,  Snížení karmy, Snižte svou karmu,  Geopatogenní zóny, Hledání geopatogenních  zón, Obavy z předpovědí, Šarlatáni, Reference,